لیست مقالات >> جلد 12،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تحليل مورفوتكتونيكي منطقه دربند (جنوب باختر ازنا) با تاكيد بر مدل DEMسيامك بهاروند، جعفر رهنما راد

نویسندگان :سيامك بهاروند، جعفر رهنما راد
چکیده مقاله :

چكيده:

منطقه دربند در جنوب باختر ازنا در استان لرستان قرار دارد و از نظر زمين شناسي بخشي از زون سنندج سيرجان محسوب مي گردد. هدف از اين پژوهش ارزيابي زمين ساخت فعال با استفاده از شاخص هاي ژئومورفولوژيكي است.براي دستيابي به هدف فوق،داده هاي مورد نياز از نقشه‌هاي توپوگرافي و زمين شناسي و تصاوير ماهواره اي استخراج شد. همچنين مطالعات ميداني از اشكال و فرآيندهاي تكتونيكي بعمل آمد و با توجه به شاخص هاي (Smf) بالا،  (S) بالا،(SL)  متوسط،  (Vf)‌ متوسط،  و بالا بودن (Af) سمت راست حوضه  و پايين بودن (Af) سمت چپ حوضه و نيز سطح لرزه خيزي بالاي منطقه، حاكي از زمين ساخت متوسط تا بالاي منطقه دربند و نشانگرجوان سازي پديده هاي تكتونيك و فعال بودن بخش هايي از منطقه مورد مطالعه مي باشد.

واژه هاي كليدي: زمين ساخت،شاخص هاي ژئو مورفولوژيكي، استان لرستان،دربند