لیست مقالات >> جلد 12،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش با استفاده از مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: حوضه سد ايوشان، لرستان)سيامك بهاروند و سلمان سوري

نویسندگان :سيامك بهاروند و سلمان سوري
چکیده مقاله :

چكيده:

زمين لغزش يكي از پديده هاي حركت توده‌اي زمين مي‌باشد كه هر ساله در بخش‌هايي از ايران و جهان رخ مي‌دهد. اين رخداد اغلب موجب تلفات جاني و خسارات مالي گستره‌اي مي‌شود. بنابراين، اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل موثر در ايجاد پديده زمين‌لغزش و مشخص كردن مناطق داراي پتانسيل لغزش جهت پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش در حوضه سد ايوشان به روش تحليل سلسله مراتبي انجام شده است. در ابتدا، برخي از مهمترين عوامل موثر در رخداد اين پديده ازجمله ليتولوژي، شيب، بارندگي، كاربري اراضي، ارتفاع، جهت شيب، فاصله از آبراهه و گسل به عنوان متغيرهاي مستقل در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي تهيه و رقومي شدند. سپس با استفاده از عكس‌هاي هوايي و بازديد‌هاي ميداني نقاط لغزشي شناسايي شده و نقشه پراكنش زمين‌لغزش‌هاي حوضه تهيه گرديد. در مرحله بعد با بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي عوامل مورد بررسي در مرحله پيشين به صورت زوجي مقايسه و وزن هريك از عوامل كه نشان‌دهنده ميزان تاثير آن‌ها در ايجاد لغزش هاي منطقه مي باشد محاسبه گرديد. بر اساس نتايج پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش با روش تحليل سلسله مراتبي به ترتيب 85/14، 89/33، 75/23، 54/19 و 95/7  درصد از مساحت منطقه در كلاس‌هاي خطر خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد قرار گرفته است.

 

واژه هاي كليدي:  حوضه سد ايوشان، زمين لغزش، فرآيند تحليل سلسله مراتبي، لرستان