لیست مقالات >> جلد 12،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تعيين مدل ژئومكانيكي سازند آهكي داريان و محاسبه پنجره وزن گل حفاري در ميدان نفتي رشادتناصر عبادتي و محمد نجاري

نویسندگان :ناصر عبادتي و محمد نجاري
چکیده مقاله :

چكيده

در ايالت نفتي حوزه جنوب ايران مشابه ساير مناطق نفتي در عمليات حفري چاه ها درك صحيح و مديريت ريسك حاصل از تغيير شكل توده سنگ، كمك قابل توجهي در اجراي فرآيندهاي عملياتي نظير، پايداري ديواره چاه، كنترل توليد ماسه در چاه، انجام شكافت هيدروليكي مي نمايد.در حفاي چاه هاي نفتي تعيين تنش‌هاي افقي حداقل و حداكثر كمك مي كند تا در جهت حداقل تنش، مسير حفاري را طراحي نمود تا با ريزش ديواره چاه و گير لوله حفاري روبرو نشويم. در اين مقاله با هدف رعايت محاسبات دقيق ژئومكانيكي براي برطرف شدن عمده مسائل حفاري بلاخص در چاه‌هاي انحرافي در محدوده عمق برخورد با سازند آهكي داريان در ميدان مورد مطالعه  تلاش شد براي ايجاد مدل ژئومكانيكي با استفاده از داده‌هاي لاگ تصويري و تلفيق آن با اطلاعات پارامترهاي ژئومكانيكي ابتدا با محاسبه مدول بالك، مدول برشي، مدول يانگ، ضريب پواسون و نسبت Vp/Vs پرداخته شدو پارامترهاي مقاومتي نظير مقاومت فشاري تك محوره، ضريب اصطكاك داخلي و مقامت كششي و مدول الاستيسيته استاتيك و سپس تعيين جهت و مقدار تنش‌هاي حداقل و حداكثر افقي در طول ضخامت سازند‌‌‌ مورد مطالعه قرار گرفت. در نهايت با بررسي هاي مدل ژئومكانيكي و محاسبه وزن گل در طول حفاري چاه مورد مطالعه و با استفاده از خروجي نرم افزارSTAB Viwe، پنجره وزن گل مورد نظر براي جلوگيري از ريزش ديواره چاه براي سازند داريان PCF‌120-80 ، و آزيموت حفاري در بازه 45-30 درجه پيشنهاد گرديد.

 

واژه‌هاي كليدي: سازند داريان،شكست هيدروليكي،آزيموت حفاري و ميدان نفتي رشادت