لیست مقالات >> جلد 12،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني ويژگي‌هاي مكانيكي آهك‌هاي آسماريمهدي راضي فرد، ماشاءالله خامه چيان، محمدرضا امين ناصري

نویسندگان :مهدي راضي فرد، ماشاءالله خامه چيان، محمدرضا امين ناصري
چکیده مقاله :

چكيده

برخي آزمون‌هاي مرسوم مكانيك سنگ همواره در تمامي پروژه‌هاي ژئوتكنيكي مثل سدها به منظور تعيين ويژگي‌هايي مثل تخلخل، چگالي، درصد جذب آب، سرعت موج، مقاومت كششي برزيلي، مقاومت فشارشي تك محوره، و مقاومت فشارشي سه محوره انجام مي‌شوند. در اين مطالعه، داده‌هاي به دست آمده از دو سد احداث شده بر روي سازند آسماري شامل سد خرسان 1 و كارون 4 (هر دو در استان چهارمحال و بختياري) به منظور انجام يك سري تحليل آماري به كار برده شدند. سپس، با طراحي مدل‌هاي رگرسيون خطي چندگانه و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي، مقاومت تك محوري، مدول يانگ، مقاومت چسبندگي، و زاويه اصطكاك داخلي نمونه‌هاي سنگي با استفاده از پارامترهاي ورودي شامل عمق، سرعت موج فشارشي، تخلخل، چگالي، و مقاومت كششي برزيلي پيش بيني شدند. شبكه عصبي طراحي شده در اين مطالعه يك شبكه پس انتشار پيش رونده است كه به عنوان يك ابزار قدرتمند در حل مسائل پيش بيني در نظر گرفته مي‌شود. شبكه طراحي شده در اين مطالعه شامل دو لايه مخفي (لايه مخفي 1 شامل 18 نورون و لايه مخفي 2 شامل 20 نورون) است. با مقايسه مدل‌هاي رگرسيون چندگانه و شبكه عصبي، مشخص شد كه شبكه عصبي با داشتن ضرايب تعيين91/0، 87/0، 78/0 و 61/0 به ترتيب براي پارامترهاي مقاومت فشارشي تك محوري، مدول الاستيسيته، مقاومت چسبندگي، و ضريب اصطكاك داخلي، از دقت بالايي نسبت به رگرسيون خطي چندگانه برخودار است. (R2UCS = 0.69,R2E = 0.69,R2C = 0.66,and R2phi = 0.50). به منظور افزايش اعتبار تحقيق، در ادامه تعداد ديگري از آزمون‌هاي مذكور در آزمايشگاه انجام شد تا كارآيي مدل طراحي شده براي پيش بيني پارامترهاي مقاومت ارزيابي شود، كه نتيجه ضرايب اطمينان 85/0 و 81/0  به ترتيب براي مقاومت فشارشي تك محوري و ضريب الاستيسيته بود.

 

واژه هاي كليدي:  شبكه عصبي، پس انتشار پيش رونده، سازند آسماري، مقاومت فشارشي تك محوري، مدول كشساني، مقاومت چسبندگي