لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1پتانسيل يابي مناطق مناسب تغذيه آب‌هاي زيرزميني با استفاده از روش WLC(مطالعه موردي: دشت كوهدشت، استان لرستان)سيامك بهاروند، جعفر رهنما‌راد ‌و سلمان سوري

نویسندگان :سيامك بهاروند، جعفر رهنما‌راد ‌و سلمان سوري
چکیده مقاله :

استخراج آب‌هاي زيرزميني به عنوان مناسب‌ترين منبع در دسترس جهت تامين آب كشاورزي در دشت كوهدشت واقع در غرب استان لرستان، عواقبي مثل افت سطح آب زيرزميني، كاهش ذخيره مخزن، تغيير كيفيت آب، نشست زمين را به دنبال داشته است. يكي از روش‌هاي مقابله با چالش پيش رو تغذيه مصنوعي منابع آب زيرزميني مي‌باشد. اين تحقيق با هدف مكان‌يابي نقاط مناسب جهت تغذيه آب‌هاي زيرزميني در محدوده اين دشت صورت گرفت. بدين منظور 7 لايه اطلاعاتي شامل ليتولوژي، شيب، ارتفاع، تراكم گسل‌ها، تراكم آبراهه‌ها، كاربري اراضي و ضخامت آبرفت منطقه شناسايي و با استفاده از روش تركيب خطي وزن‌دار (Weighted Linear Combination)، وزن‌دهي شدند. در نهايت نقشه به دست آمده از تلفيق اين لايه‌ها با استفاده از روش تركيب خطي وزن‌دار (WLC)به پنج كلاس تقسيم شد كه شامل مناطق با پتانسيل خيلي زياد (45/31 درصد از مساحت)، زياد (94/38 درصد)، متوسط (43/18 درصد)، كم (08/6 درصد) وخيلي كم (1/5 درصد) مي باشد.

 

واژه‌هاي كليدي: آب زيرزميني، تغذيه مصنوعي، شبكه عصبي مصنوعي، دشت كوهدشت