لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1سامانه هشدار و تخمين سريع خسارات زلزله: روشي جديد در تخمين سريع خسارات و تلفات زلزله در ايرانعباس كنگي

نویسندگان :عباس كنگي
چکیده مقاله :

سامانه WREDيك نرم افزار در محيط اينترنت مي‌باشد كه بصورت اتومانيك هر 10‌ ثانيه يكبار اطلاعات زمين لرزها را از مركز لرزه نگاري ايران دريافت مي كند. اين اطلاعات طي چند ثانيه پردازش و نقشه‌هاي ارزيابي خسارت به اجزاي مختلف شهر (مانند ساختمان‌ها، بيمارستان‌ها، پل‌ها و ...)  بصورت لايه لايه از طريق سايت سامانه در اختيار گروه‌هاي امداد و نجات قرار مي گيرد. WARED‌ سيستم بر اساس جمعيت در معرض هر سطح PGA، تلفات ناشي از زلزله را در مناطق مسكوني تخمين مي‌زند. اين سيستم در ژانويه 2014 در شهرداري مشهد (شمال شرق ايران) مورد استفاده قرار گرفته است. اصول پردازش اطلاعات در اين سامانه به سه عامل اصلي شامل بزرگي و موقعيت زلزله، خصوصيات  سنگ ها و رسوباتي كه امواج زمين لرزه از داخل آنها عبور مي‌كند و خصوصيات فني ساختمان‌ها ( استحكام، سن، نوع، شرايط ژئوتكنيكي خاك و ...) وابسته است. بدين منظور بيشينه شتاب افقي (PGA)، به عنوان مهمترين پارامتر جهت ارزيابي خسارت و تلفات مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اصلي سامانه  WARED، انتشار سريع   ارزيابي اثرات زلزله  براي اهداف تصميم گيري است. اين محركي هست با ايده اي از  خسارات و  تعداد كشته شدگان، كه در مورد تصميم گيري واكنش هاي انسان دوستانه كمك خواهد كرد.

 

واژگان كليدي:  ‌سامانه وارد، خسارت زلزله، تلفات زلزله هاي ايران،  بيشينه شتاب زمين