لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1زمين ساخت منطقه ساحلي-كوهپايه‌اي جنوب باختري درياي خزر با نگرشي بر مخاطرات درياييآناهيتا كي نژاد

نویسندگان :آناهيتا كي نژاد
چکیده مقاله :

گسترش وتوسعه روزافزون دانش ريخت زمين ساخت و لرزه زمين‌ساخت در طي 10سال گذشته در كشور، حاوي اطلاعات ارزشمندي از تاريخ فعاليت يك گسله را آشكار مي‌كند. اين بررسي‌ها علاوه‌بر آشكار كردن فعاليت گسله‌ها، از آنها مي‌توان در برآورد ميزان جابه‌جايي و نرخ فعاليت گسله و شناسايي حركت بلوك هاي پوسته ها، بهره جست. اين نوشتار، با هدف شناسايي گسل در دريا و نواحي ساحلي-كوهپايه اي و احتمال فعال شدن آن و متعاقب آن مخاطرات دريايي از جمله سونامي و روانگرايي مي‌باشد و جهت نيل به اين هدف، به بررسي وضعيت ساختاري منطقه، شكستگي هاي ساحلي و بستر دريا، حركت هاي پوسته و وضعيت ميدان تنش پرداخته شد.

منطقه مورد مطالعه نيمه باختري جنوب كاسپين و عمدتاً در محدوده گسل آستارا و گسل خزر بوده و نتيجه مطالعات انجام شده براساس داده‌هاي ژئوفيزيك و سنجش از دور در بخش ساحلي - كوهپايه اي و ادامه آن در بستر دريا مي‌باشد.

نتيجه داده‌ها حاكي از آنست كه گسل‌هاي خشكي در دريا نيز امتداد داشته و احتمال فعاليت آنها نيز مي‌رود و متعاقب آن توليد امواج سهمگين (سونامي) ناشي از فعاليت گسل خواهيم داشت.

بررسي‌ها نشان داده مناطق سواحل نوشهر و چالوس، رامسر و تنكابن در مازندران و سواحل رودسر-لنگرود و لاهيجان در استان گيلان بيشترين احتمال خطر غرق شدگي را دارا مي باشد و علت آنرا مي‌توان توپوگرافي ناهمگن اعماق مختلف در دريا در اين شهرها ذكر كرد.

 

واژگان كليدي:  درياي خزر(كاسپين)، گسل خزر ، گسل آستارا، روانگرايي،سونامي.