لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بهبود خصوصيات زمين شناسي مهندسي خاك هاي رسي با استفاده از نانوذرات سيليس و كائولينيتمحرم مجيدي، علي اروميه اي، محمدرضا نيكودل

نویسندگان :محرم مجيدي، علي اروميه اي، محمدرضا نيكودل
چکیده مقاله :

محرم مجيد

در اين مطالعه به بررسي تاثير افزودن نانوذرات سيليس و كائولينيت بر روي ويژگي‌هاي ژئوتكنيكي خاك رسي پرداخته شد. جهت تهيه نانوذرات از روش مكانيكي آسياب گلوله‌اي استفاده و پودر اوليه سيليس و كائولينيت به مدت 10 ساعت در دستگاه Planetary Ball Mill‌  خرد شده و باتوجه به تصاوير FESEMتهيه شده از نانوذرات، به مقياس نانومتر (كوچكتر از 100 نانومتر) درآمده است. سپس نانوذرات به دست آمده با نسبت‌هاي متفاوت وزني با خاك رسي (CL)‌ تركيب شده، ميزان تغيير پارمترهاي ژئوتكنيكي خاك مخلوط با نانوذرات توسط آزمايش‌هاي تراكم، برش مستقيم و كاساگرانده بررسي و ميزان بهينه افزودني نانوذرات به دست آمد. نتايج نشان داد كه حدود رواني و خميري خاك رسي با افزايش ميزان نانوذرات به تركيب خاك، افزايش مي‌يابد. در اين تحقيق همچنين بدست آمد كه آهنگ افزايش حد خميري نسبت به حد رواني بيشتر و بدين ترتيب شاخص خميري كاهش مي‌يابد. اين مورد اخير، نتيجه‌اي مطلوب در مهندسي ژئوتكنيك جهت اجراي پروژه‌هاي پي سازي مي باشد. با توجه به نتايج آزمايش تراكم، وزن واحد حجم خاك رسي تا حد خاصي با افزودن نانو سيليس و نانوكائولينيت افزايش مي‌يابد و بعد از آن حد، دچار كاهش مي‌شود. آزمايش برش مستقيم نشان داد كه ميزان چسبندگي خاك رسي با افزودن حد مشخصي از نانوذرات، افزايش و بعد از آن حد تغيير چنداني نمي‌كند. نتايج آزمايش‌هاي XRDو XRFنشان دادند كه تركيب شيميايي نانوذرات حاصل از روش آسياب گلوله‌اي مشابه تركيب شيميايي پودر مادر است و تغييري نمي‌يابد.

 

واژه هاي ‌كليدي: نانوذرات سيليس و كائولينيت، بهسازي خاك، آسياب گلوله‌اي، ژئوتكنيك