لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تحليل پايداري و مدل‌سازي عددي مكانيسم واژگوني در دامنه‌هاي سنگي درزه‌دار (مطالعه موردي)شهرزاد نيكوبخت،محمد آذرافزا

نویسندگان :شهرزاد نيكوبخت،محمد آذرافزا
چکیده مقاله :

در ضلع شمالي ساختگاه فلر گازي فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبي در منطقه عسلويه يك دامنه سنگي درزه‌دار كه به دليل فعاليت‌هاي تكتونيكي منطقه، بصورت قائم چين‌خورده است. از سوي ديگر، شرايط اقليمي منطقه ساحلي سبب هوازدگي گسترده توده و رخداد پديده واژگوني در دامنه مورد مطالعه گرديده است. اين ناپايداري مسبب ايجاد برخي مشكلات در دسترسي به سايت فلر گاز شده است. به منظور ارزيابي وضعيت مهندسي دامنه، شرايط زمين‌شناسي مهندسي و ژئومكانيكي آن مورد بررسي گرفته و از روش عددي المان مجزا (DEM)و نرم‌افزار UDECبراي مونيتورينگ و تحليل پايداري دامنه استفاده شده است. نتايج حاصل از مدل‌سازي تطابق خوبي با مفاهيم مكانيسم و پروسه واژگوني نشان مي‌دهند.

 

واژه‌هاي كليدي: ‌گسيختگي واژگوني، دامنه سنگي، روش المان مجزا، تحليل پايداري، زمين‌شناسي مهندسي