لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد شهيد (سميرم، ايران)مجتبي رحيمي شهيد، فريبا كارگران بافقي ، سيد مهدي موسوي، نيما رحيمي

نویسندگان :مجتبي رحيمي شهيد، فريبا كارگران بافقي ، سيد مهدي موسوي، نيما رحيمي
چکیده مقاله :

سد شهيد، ‌يك سد خاكي با هسته رسي واقع بر رودخانه ماربر، حدود 110 كيلومتري جنوب شهر سميرم در استان اصفهان مي باشد. اين سد و سازه‌هاي مرتبط با آن بر روي رسوبات آبرفتي و سنگ آهك در زون زاگرس مرتفع قرارگرفته، به طوري كه رسوبات آبرفتي كواترنر در ساختگاه سد با ضخامتي حدود 20 متر و بر روي سازندهاي سورمه، گدوان و برشي در كوه‌هاي زاگرس با ترتيب سني ژوراسيك، كرتاسه و ترشياري واقع شده است. در اين مقاله مطالعات مكانيك سنگ در سد شهيد، از قبيل بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي توده سنگ، نفوذپذيري در طول محور سد، ناپيوستگي‌ها، مقاومت و پايداري تكيه‌گاه‌ها براي تعيين مسائل احتمالي صورت پذيرفت. مطالعات صحرايي شامل تهيه نقشه زمين‌شناسي مهندسي، بررسي ناپيوستگي‌ها و گسل خوردگي‌ها، حفر گمانه، آزمون‌هاي نفوذپذيري لوژان و لوفرانو نمونه‌برداري براي آزمون‌هاي آزمايشگاهي انجام گرديد. پس از انجام طبقه‌بندي توده سنگ به روش هاي RMR‌، Q‌، GSI‌ پارامتري‌‌هاي ژئومكانيكي سنگ ها با استفاده از معيار هوك -براون نيز تعيين گرديد. نتايج تحقيقات نشان داد كه سنگ‌هاي پي سد شهيد براي احداث سد مناسب و سنگ‌هاي تكيه‌گاه راست نسبت به سنگ‌هاي تكيه‌گاه چپ از كيفيت بهتري برخوردار هستند.

 

واژگان كليدي: سد شهيد، لوژان، لوفران، طبقه بندي توده سنگ، تشكيلات سورمه، سميروم،