لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد زراني (جنوب شرق ايران) با تأكيد بر فرار آب از پي و تكيه گاه هامجتبي انصاري فر، جعفر رهنماراد، مهتاب افلاكي

نویسندگان :مجتبي انصاري فر، جعفر رهنماراد، مهتاب افلاكي
چکیده مقاله :

سد خاكي در دست مطالعه زراني در استان هرمزگان، در  فاصله 35 كيلومتري جنوب شرقي شهر ميناب واقع شده است. گستره مورد بررسي در منتهي اليه غربي زون ساختاري مكران قرار دارد. ليتولوژي غالب موجود در منطقه شامل واحد مارني گوشي به سن ميوسن مياني، واحد ماسه سنگي خكو، به سن ميوسن مياني- بالايي، واحد ماسه سنگي تياب به سن ميوسن بالايي، واحد كنگلومرايي ميناب به سن پليوسن و نهشته هاي كواترنري است. مهمترين سيستم گسلي منطقه، سيستم تراست راستگرد ميناب- زندان- پالامي است كه از نزديكي ساختگاه مي گذرد.  هدف از اين پژوهش، شناسايي شرايط زمين‌شناسي، زمين‌شناسي مهندسي محدوده‌ي مخزن، پي و تكيه‌گاه‌هاي سد، بررسي دقيق و تحليل آماري ناپيوستگي‌هاي توده‌ي سنگ، جهت تعيين درزه ها و شكستگي ها، تعيين نفوذپذيري ساختگاه (پي و تكيه‌گاه) سد بر اساس نتايج آزمايش لوژان و در نهايت، ارائه پيشنهادات جهت آب‌بندي سد است. روش پژوهش بدين ترتيب است كه ابتدا اطلاعات اوليه و كليات تحقيق، سپس بررسي هاي صحرايي و در نهايت تجزيه و تحليل اطلاعات بوسيله نرم افزارهاي  Stereonet،Stereograph‌  و Dipsانجام شد. نتايج آزمايشات لوژان، عمق نفوذپذيري در جناح راست، مياني و چپ به ترتيب 45، 45 و 50 متر را نشان مي هد، لايه هاي شيلي- ماسه سنگي ساختگاه داراي شيب نزديك به قائم و جهت شيب به سوي خاور تا شمال خاوري هستند. اين وضعيت ساختاري ساختگاه بصورت آببند عمل مي كند، ولي در ساحل راست مخزن باعث فرار آب مي شود. در گستره ساحل راست مخزن، لايه هاي شيلي غالب بوده و تحت تأثير گسل زندان چين خوردگي پيدا كرده و روند لايه ها تغيير كرده است، كه اين مورد موجب آببند شدن اين گستره شده است. در تكيه گاه هاي راست و چپ ساختگاه، سه دسته گسستگي توده سنگ را قطع كرده است، با توجه به اينكه لايه بندي نيز در اين دسته ها همراه با گسستگي ها آورده شده است، بيشترين ميزان فضاي مستعد فرار آب را ايجاد كرده است، اما بدليل اينكه لايه ها بصورت قائم هستند، اين فضاي ايجاد شده، تأثير چنداني بر فرار آب ندارد.

 

واژه هاي كليدي:  ‌زمين شناسي مهندسي، ژئوتكنيك، زراني، ميناب، سد خاكي