لیست مقالات >> جلد 12،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1پيش بيني زمان و مكان وقوع زمين ‌لغزش‌هاي كم عمق ناشي از بارندگي با استفاده از مدل تخصصي TRIGRSصاحبه صادقي، غلامرضا شعاعي، محمدرضا نيكودل

نویسندگان :صاحبه صادقي، غلامرضا شعاعي، محمدرضا نيكودل
چکیده مقاله :

زمين‌لغزش به عنوان پديده‌اي طبيعي همه ساله دربسياري از نقاط جهان به ويژه مناطق كوهستاني رخ مي‌دهد و خسارات ناشي از اين پديده نيز چشمگير است. با توجه به وضعيت آب و هوايي معتدل و مرطوب شمال ايران، اكثر زمين لغزش‌هايي كه در اين منطقه رخ مي‌دهد، زمين‌لغزش‌هاي تحريك شده براثر بارش باران مي‌باشد.در اين پژوهش به منظور پيش بيني زمان و مكان وقوع زمين‌لغزش‌هاي ناشي از بارندگي، پس از تحقيقات بسياري كه بر روي اين مدل‌ها و كاربرد آن‌ها در دنيا صورت پذيرفت، مدل كاربردي  TRIGRSكه در سازمان زمين شناسي آمريكا تهيه و مورد استفاده مي‌باشد را در محدوده حوضه نكارود ارزيابي كرده و حساسيت آن‌ به پارامترهاي موثر در لغزش بررسي گرديد. مدل TRIGRS‌ براي پيش بيني زمين‌لغزشي كه در اين محدوده بر اثر بارش با شدت 27/1 و مدت 24 ساعت رخ داده است، اجرا گرديد ومشاهده شد كه اين مدل علاوه بر وقوع زمين‌لغزش مورد نظر دو زمين‌لغزش ديگر را كه قبلا رخ داده اند، پيش بيني كرده است. علت اين امر مي‌تواند استفاده از نقشه توپوگرافي قبل از وقوع لغزش باشد. جهت بررسي ميزان حساسيت مدل نسبت به سطح آب زيرزميني نيز در عمق سطح ايستابي تغييراتي داده شد و مشخص گرديد كه پاسخ مدل در مقايسه با تغييرات بارش، نسبت به تغييرات سطح ايستابي قابل توجه نمي‌باشد.

 

واژگان كليدي:  پيش بيني، زمين‌لغزش، TRIGRS، نكارود؛