لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تجزيه و تحليل اثر عوامل تكتونيك (گسل) بر روي خصوصيات چشمهفاطمه رضايي1، اميد اسدي نليوان*2، سارا ايوبي ايوبلو3

نویسندگان :فاطمه رضايي1، اميد اسدي نليوان*2، سارا ايوبي ايوبلو3
چکیده مقاله :

با توجه به افزايش روزافزون جمعيت، نياز به منابع آب هر روز بيشتر مي‌شود. منابع آب سطحي نيز كفاف تأمين آب را نمي‌نمايد. به دليل همين محدوديت از دير باز توجه به سوي منابع آب زيرزميني جلب شده است. براي مطالعه آب‌هاي زيرزميني بررسي‌هاي زمين‌شناسي به ويژه مطالعه ‌ليتولوژي و تكتونيك سازندها كه در ايجاد فضاي خالي و ذخيره‌سازي آب نقش دارند اهميت دارد.در اين تحقيق تأثير گسل (تعداد گسل، فاصله از گسل، طول گسل خوردگي و تراكم گسل) بر روي خصوصيات چشمه‌هاي شهرستان تربت جام مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا از نرم‌افزارهاي Excel‌ و ARCGISجهت پيش‌برد اهداف استفاده شد. نتايج نشان داد كه عوامل تكتونيكي وجود گسل زياد به تعداد (347 عدد)، فاصله از گسل در سه فاصله 1000، 3000 و 7000 متري به طوري كه با فاصله گرفتن از گسل از تعداد چشمه‌ها كاسته مي‌شد، تراكم گسل بالا (51/20 (km/km2 و طول گسل‌خوردگي زياد (716 كيلومتر) بر روي دبي چشمه‌ها و ظهور آن‌ها تأثير مثبتي دارند. سازند Pgn (گنايس، موسكوويت، بيوتيت، كوارتز) داراي بيشترين دبي ميانگين (67/8(m/s3 به خاطر تراكم گسل بالا و سازند Pvs (سنگ آهك، دولوميت شبيه به گنايس) بيشترين دبي كل (64/38(m/s3به دليل تراكم گسل بالا را دارا هستند. نتيجه كلي برتري تشكيل سفره آب زيرزميني بر روي سازندهاي ماسه سنگ و سنگ آهك و تاثير گسل بر روي ظهور و دبي چشمه‌ها را نشان مي‌دهد.