لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1ارزيابي پتروفيزيكي ويژگي هاي حوضه هيدروكربني در يكي از چاه‌هاي نفتي دشت آبادان(جنوب غرب ايران)ناصر عبادتي*1و محمد ضربعلي‌زاده2

نویسندگان :ناصر عبادتي*1و محمد ضربعلي‌زاده2
چکیده مقاله :

دشت آبادان يكي از زير حوضه هاي هيدرو كربني جنوب زاگرس در ايران بشمار مي آيد كه از نظر زمين ساختي پايانه ي شمالي پلاتفرم صفحه عربي در نظر گرفته مي‌شود. وجود تفاوت هاي اساسي در رسوب‌گذاري دشت آبادان از لحاظ زمين شناسي ساختماني با ناحيه رسوبي زاگرس و فروافتادگي دزفول، ضرورت انجام مطالعات پتروفيزيكي را نشان مي‌دهد . لذا به منظور تعيين تخلخل ، حجم شيل و اشباع آب سازندي از پارامتر هاي مهم مخزني پس از اندازه گيري ها توسط سوند ها و فرستادن داده ها و پردازش آن ها به صورت لاگ هاي كامل (full set)، اطلاعات مربوط به صورت نمودار ها آماده سازي شده و سپس محاسبات و ارزيابي ها به دوروش  قطعي و احتمالي انجام گرديد. همانطور كه در اينتروال سازند سروك مشاهده مي شود.  نتايج نشان داد ليتولوژي قالب كربناته بوده ودر عمق هاي 3250-3275 متري و 3450-3475 متري مشاهده مي شود و گاهي نيز ميان لايه هايي از سنگ دولوميت ديده مي شود. از نظر توليد نفتي نيز عمق 3125-3265 متري بهترين عمق نفتي در چاه است هرچند در كنار توليد نفت ، توليد آب آزاد هم وجود دادرد اما بدليل حد زير 30% اشباع آب مي توان به احتمال زياد توليد نفت بيشر داشت. اما بدليل كيفيت بسيار پايين حدس هاي بعدي براي عمق هاي پايين تر از 3125 و 3240 متري تا انتهاي اينتروال سروك قطعيت نخواهد داشت.