لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مكان يابي محل دفن زباله هاي شهري زهك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)محمدعلي عنايت*1، مجتبي انصاري فر1، جعفر رهنماراد2، كاظم شعباني گورجي1، امين نارويي1

نویسندگان :محمدعلي عنايت*1، مجتبي انصاري فر1، جعفر رهنماراد2، كاظم شعباني گورجي1، امين نارويي1
چکیده مقاله :

شهرستان زهك با مساحت 945 كيلومتر مربع در شمال استان سيستان و بلوچستان و در موقعيت جغرافيايي 8944. 30 درجه شمالي و 7067. 61 درجه شرقي واقع شده است. جمعيت اين شهرستان بر طبق سرشماري سال 1385، برابر با 71،462 نفر بوده است روزانه 25 تن زباله توليد مي كند. اين زباله ها در پشت بيمارستان شهر زهك انباشته مي شوند كه آلودگي زيست محيطي براي ساكنان روستاهاي اطراف از جمله مهمترين مشكلات ناشي از مكان گزيني نادرست اين محل بشمار مي رود. منطقه مورد مطالعه از لحاظ تقسيمات ساختاري- رسوبي ايران در بلوك سيستان واقع شده است. واحد چينه شناسي NQ‌ به عنوان وسيع ترين پهنه چينه شناسي در دشت سيستان، متشكل از رسوبات ريزدانه آبرفتي در رودخانه اي است كه مدت زمان رسوب‌گذاري آنها از ميوسن پاياني تا اوايل هولوسن ادامه داشته است. اين رسوبات كه غالباً بر اثر فعاليت هاي فرسايشي درياچه هامون و شبكه آبراهه ها، شكل امروزي خود را از به دست آورده اند در واقع بستر اصلي تمامي آبادي هاي، سكونت گاه ها و مراكز فعاليتي را تشكيل داده و قسمت هاي وسيعي از شرق محدوده مورد مطالعه را در بر مي گيرد. در اين پژوهش سعي شده است تا با كمكGIS و با توجه به ويژگي هاي ژئومورفولوژي منطقه و با همپوشاني لايه هاي شيب، رقومي ارتفاعي، زمين شناسي، راه ها، فاصله از شهر، فاصله از چاه نيمه، فاصله از رودخانه و سيستم زهكشي اولويت بندي شد و سپس مناطق ممنوعه مشخص گرديد كه بر اين اساس مناطق شرقي شهر زهك از اولويت بيشتري برخوردارند.