لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1ارزيابي فعاليت نئوتكتونيكي بخش بالايي حوضه آبريز خررود با استفاده از شواهد مورفوتكتونيكيزهرا كياميري*، تقي نبئي، سيد رضا مهرنيا

نویسندگان :زهرا كياميري*، تقي نبئي، سيد رضا مهرنيا
چکیده مقاله :

ناحيه مورد مطالعه خررود در استان قزوين با مساحتي بالغ بر 550 كيلومترمربع در طول رودخانه خررود در حد فاصل دو زون ساختاري- رسوبي ايران مركزي و زون دگرگوني سنندج - سيرجان قرار گرفته است، به طوري كه اختصاصات زمين شناسي هر دو زون را در خود دارد. لذا تنوع ليتولوژيك منطقه زياد است و انواع سنگ‌هاي دگرگونه‌ي ترياس فوقاني و ژوراسيك، سري‌هاي ماگمايي ترشياري، و انواع سنگ‌هاي رسوبي آواري و شيميايي با با سنين متنوع از پالئوزوئيك تا نئوزن در مسير جريان رودخانه و يا در سطح حوه ي زهكشي مربوط به آن رخنمون دارند. مورفولوژي بسياري از لندفرم هاي سطح زمين حاصل برآيند دو دسته عامل هست كه گروهي سعي در ايجاد ارتفاعات و ناهموار نمودن زمين دارند و گروهي ديگر سعي در فرسايش و تسطيح همان ناهمواري ها را دارند. با كمك علم مورفوتكتونيك و بررسي شاخص‌هاي مورفوتكتونيكي مي توان دريافت كه در يك منطقه‌ي خاص اشكال سطح زمين تحت تأثير كدام عامل‌ها قرار دارد. مطالعه موردي اين موضوع بر روي بخش بالا دست رودخانه خررود در استان قزوين انجام گرفت. با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي مرز حوضه‌ها و زيرحوزه هاي آبريز مربوط به رودخانه خررود استخراج شد. سپس با كمك داده‌هاي ارتفاعي شاخص‌هاي گراديان طولي رودخانه(SL)، تقارن عرضي حوضه آبريز(T)، منحني هيپسومتري و مقدار انتگرال هيپسومتري براي منطقه مورد مطالعه محاسبه گرديد. نتايج نشان مي‌دهد بخش بالايي حوضه آبريز خررود منطقه اي است كه در ان نيروهاي تكتونيكي ارتفاع ساز با عوامل فرساينده به تعادل رسيده‌اند و منطقه از نظر مورفولوژي به بلوغ خورد رسيده است. علاوه بر اين فعاليت نئوتكتونيك منطقه بر اساس اين شاخص اندك بوده و منطقه در رده مناطق با فعاليت كم نئوتكتونيكي قرار مي‌گيرد.