لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1روش هاي مؤثر بر كاهش جابجايي ديواره گودبرداري (مطالعه موردي: پروژه مجتمع پارس)معصومه محرابي * 1، علي اروميه اي

نویسندگان :معصومه محرابي * 1، علي اروميه اي
چکیده مقاله :

مهم‌ترين اصل در پايدارسازي ديوارهاي گودبرداري عميق، طراحي و نظارت بر مقدار جابه جايي ديواره مي باشد. يكي از بهترين و گسترده ترين روش هاي به كار برده شده در تثبيت ديوارها، استفاده از سيستم هاي مهارگذاري و ميخ گذاري است. جابه جايي در ديوار گودبرداري بسيار حائز اهميت است، زيرا اين امر باعث آسيب رساندن به ساختمان هاي مجاورگود مي گردد. براي بررسي تاثير روش هاي مختلف،مدل‌سازي ديواره شمالي گود پارس با نرم افزار المان محدود Plaxis‌ و Geoslopeبا استفاده از روش‌هاي ميخ گذاري و مهار گذاري جهت تعيين رفتار خاك و عناصر ساختاري آن ايجاد شده است. رايج ترين مدل ساختاري در مدل سازي عددي Mohr-Coulomb ‌است، هرچند اين مدل داراي برخي نقاط ضعف مانند كشش غير واقعي در بخش زيرين و در نتيجه تغييرات در جابه جايي زمين مي باشد