لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تاثير تغييرات پوشش‌هاي زمين بر روي رخدادهاي شديد سيل در حوزه رودخانه يلوكلنگ، مالزي تجزيه و تحليل اثر عوامل تكتونيك (گسل) بر روي خصوصيات نادر سعادت خواه*1، عضمان كسيم2

نویسندگان :نادر سعادت خواه*1، عضمان كسيم2
چکیده مقاله :

چكيده

يلو كلنگ يك منطقه مستعد رخداد سيل در نزديكي كوالالامپور، مالزي مي باشد. توسعه شهري، باعث رخداد خطرات مختلفي همچون زمين لغزش و جريان‌هاي سيلابي فصلي در اين ناحيه گرديده است. تحقيق حاضر به بررسي مناطق سيل زده يلوكلنگ تحت يك دوره بارش فصلي در ارتباط باميزان مشاركت پوشش‌هاي منطقه در حجم رواناب هاي سطحي مي پردازد. ارزيابي از نرخ مشاركت پوشش‌هاي مختلف زمين در ميزان رواناب هاي سطحي و پتانسيل ميزان مشاركت هر رده از پوشش هاي گياهي منطقه در ميزان روناب، مبحث اصلي تحقيق مذكور مي باشد. جهت كاهش خطرات ناشي از رخدادهاي سيلابي فصلي، يك مدل منطقه اي آناليز رخدادهاي سيل تحت تاثير بارش در تحقيق مذكور بكار گرفته شده است. در راستاي اجراي مدل مذكور،  پنج مرحله تحقيقاتي در اين مطالعه دنبال گرديده است. 1) شناسايي حوزه هاي زهكشي منطقه 2) محاسبه ميزان رواناب هاي سطحي و نفوذي به زمين 3) ارزيابي و مشاركت حوزه ها در شرايط يك رخداد سيل بالقوه 4) تجزيه و تحليل تغييرات پوشش هاي زمين منطقه بر روي ميزان رواناب‌هاي سطحي 5) بررسي تغيير در حجم رواناب سطحي ناشي از تغييرات پوشش‌هاي زمين. دراين راستا، نتايج نشان داده شده از مدل‌سازي مدل TRIGRSبر روي منطقه، اطلاعات مفيدي در مورد شدت هاي سيل و بهبود توانايي مدل سازي در بررسي رخدادهاي سيل در آينده فراهم كرد. ميزان مشاركت پوشش هاي منطقه بر روي حجم سيلاب براساس تغييرات نفوذپذيري بارش‌هاي ناپايدار و تغييرات رواناب ناشي از دوره هاي بارش توسط مدل  TRIGRSمورد محاسبه قرار گرفت. محاسبه اثرات نفوذ باران بر روي پوشش زمين نشانگر اين مورد است كه مشاركت مناطق تحت توسعه شهري، زمين هاي كشاورزي و چمن‌زارها در حجم و شدت سيلاب‌ها بيشتر از مشاركت پوشش هاي ديگر منطقه در حجم رواناب هاي سطحي مي باشد. براين اساس لازم به ذكر است كه، مناطق شهري و عاري از پوشش هاي گياهي و نواحي با چگالي پايين ازپوشش هاي گياهي تمايل به مشاركت بيشتري در رخدادهاي سيلاب در فصول بارندگي دارند. در صورتي كه مشاركت جنگل‌ها و مناطق با چگالي بالاي پوشش گياهي مشاركت كمي در حجم رواناب هاي سطحي دارند.