لیست مقالات >> جلد 4،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1نگرشی نو بر سنگ های دگرگونی منطقه ی بروجرداحمد احمدی خلجی، زهرا طهماسبی و شهریار کشتگر
2مطالعه ی کانی های سولفوری نیکل و گروه پلاتین در توده ی اوالترمافیک آبدشت ، ناحیه ی اسفندقهسیامک باقریان و اسماعیل درویشی
3برآورد حجم رسوب ناشی از فرسایش درحوضه ی آبریز رودخانه کردشیخ به روش های تجربی با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییمحمد بهرامی و علی رحیمی
4مقایسه ی پتانسیل سنگ های منشاء کژدمی و پابده در میدان نفتی مارون با استفاده از نمودار استاندارد ژئوشیمیایی کل کربن آلی به هیدروکربن های پمحمدمهدی فجرک ، بهرام علیزاده ، هرمز قلاوند و فرید تژه
5زئوشیمی زیست محیطی برخی عناصر اصلی،فرعی و کمیاب در محمدوده ی شهر کرمان محمدعلی حمزه و امیررضا زریسفی
6برآورد رسوب و بررسی روند ریزشوندگی در حوضه ی آبریز سد طرق با تاکید بر زیر حوضه ی مغان - کرتیان محمد جوانبخت ، سیدرضاموسوی - حرمی ، حبیب الله ترشیزیان ، احسان شریفی و حامد سوختانلو
7تفسیر هندسی مدل ساختار های گل مانند مثبت و منفی آرش پهلوانی و محسن پورکرمانی
8ترکیب منشا و محیط تکتونیکی سنگ های رسی دگرگون شده ی کمپلکس ماهنشان(متاپلیت ها ) عادل ساکی و غلامرضا میرزاوند