لیست مقالات >> جلد 4،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1چینه شناسی بخش زیرین سارند امیران در شمال غرب و جنوب شرق خرم آباد خسرو خسروتهرانی ، احمد عبیات و مسیح افقه
2بررسی نانو فسیل های کرتاسه (سانتونین-ماسترتیشتین) جنوب شرق اصفهان در ایران مرکزیفاطمه هادوی ، خسرو خسروتهرانی ، غلی آقانباتی و محمدرضا بنی اسدی
3معرفی ذخایر سنگ های تزئینی و نما در منطقه ی الیگودرزاسماعیل درویشی و سیامک باقریان
4تصیحیح روش دراستیک مبتنی بر سامانه ی اطلاعات جغرافیایی با استفاده از روش های آماری و تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه ی موردی دشت همدانعلی اکبر متکان ، حمیدرضا ناصری و زهره استاد هاشمی
5میکروفاسیس و محی رسوبی سازند تاربور در ناحیه ی دوراهان(شرق لردگان)میرحسن موسوی و برزو عسگری پیربلوطی
6بررسی پدیده های زئومورفیک منطقه ی نصرت آباد با استفاده از سنجش از دور و داده های صحراییجابر شوقی ، علی اصغر مریدی و علی احمدی
7بررسی تاثیر سازند های زمین شناسی در ناپایداری دامنه های حوضه ی آبریز بابلرود علی ارومیه ای ، مریم فتاحی و مهرداد صفایی
8ارزیابی بلوغ و محیط رسوب گذاری بیتومین شیل پوش سنگ مخزن آسماری ددر میدان نفتی پازنان با استفاده از آنالیزهایCG-SM و ایزوتوپی امیر ساسان زروانی ،بهمن سلیمانی و حسن امیری بختیار