لیست مقالات >> جلد 5،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1ارتباط شکستگیها و کانهزایی در محدوده معدن مس پورفیري میدوکعلی مهرابی ، رضا درخشانی و جعفر رهنماراد
2ژئوشیمی و ژئوترمومتري اسفالریت در کانسار سرب و روي عمارت با سنگ میزبان کربناتیفرهاد احیا ، محمد لطفی و ایرج رسا
3میکروبیوستراتیگرافی سازند گورپی در منطقه موك (جنوب شیراز)محمدرضا اسمعیل بیگ و خسرو خسروتهرانی
4بررسی مورفوتکتونیک باباکوهی واقع در شمال شیرازقدرت الله فرهودي و هستی شرفی
5عوامل مؤثر در ظهور چشمههاي حوضه ي آبریز دشت ایذهنصرالله کلانتري ، محمد رضا کشاورزي و عباس چرچی
6مناطق در حال فرسایش و رسوبگذاري حوزه ي آبخیز لادیزمحمد رضا نورا و رضا موسوي حرمی
7محیط رسوبی و چینه نگاري سکانسی سازند فهلیان در مرکز فارسعلیرضا رستگار لاری
8ارزیابی تولید هیدروکربن از سنگهاي منشاء احتمالی در میدان نفتی مسجدسلیمانزهره رضایی ، امین کرم پور و بهرام علیزاده