لیست مقالات >> جلد 5،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تخمین خطی معادل رفتار خاک در حوضه ی فرکانس در جنوب شهر یزداحمد ادیب
2توصیف هوشمند پارامتر های پتروفیزیکی مخزن آسماری، میدان نفتی اهواز حبیب آخوندی، محمدرضا کمالی ، علی کدخدائی و میثم راهداری
3لرزه زمین ساخت منطقی معدنی سنگ آهن گل گهر سیرجان امین آزادیخواه ، محسن پورکرمانی و شهباز رادفر
4محاسبهي میزان انتقال بار کل رسوب رودخانهي قره آغاج در مقطع کوار با استفاده از روشهاي هیدرولیک رسوبمحمد بهرامی و علی رحیمی
5برآورد میزان تولید رسوب رودخانه ی جاجرود در بالادست سد لتیان با استفاده از رگرسیون چند متتغره فائزه بوربوری ، فرج الله فیاضی ، محمد نخعی و علی اکبر متکان
6ناپایداری دامنه های رودخانه ی رجدون تحت تاثیر بارگذاری لرزه ای (شمال گناوه)عباس کنگی، جعفر رهنماراد ، نادر سعادت خواه و علی روحانی
7پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در تاقدیس کنگان به روش آنبالاگانابراهیم باقری مهرورز ، علی ارومیه ای و محمدرضا نیکودل
8زمین ساخت جنبا و برآورد خطر زمین لرزه در منطقه ی سبزوارانامیر شفیعی بافتی ، حمیدرضا جعفری و مجید شاهپسند زاده