لیست مقالات >> جلد 5،شماره 4
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازندهاي گورپی و پابده و نوع همبري مزوزوئیک سنوزوئیک در مناطقی از استان فارسمحمد بهرامی و مهناز پروانه نژاد شیرازي
2ارزیابی حساسیت آب هاي زیرزمینی به آلودگی در دشت خاتون آباد با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافیاییرضا درخشانی و محمود علیپور
3پترولوژي و ژئوشیمی عناصر اصلی مجموعهي بازالتی سلطان میدانعبدالرضا جعفریان ، محمدهاشم امامی و منصور وثوقی عابدینی
4تخمین گونه هاي سنگی، رخساره هاي سنگی و تراوایی در یکی از میادین گازي فارس ساحلی با استفاده از مدل سازي فازيمحمد کشتکار ، مسعود لطف پور ، سید علی معلمی و علی محمد باقري
5مطالعه ي زمین ریخت شناسی حوضه ي آبریز سد بینالودمهديرضا پورسلطانی ، سید محمدجواد موسوي و سیف الله اعلمی
6برّرسی فعالیت گسل گوک بر اساس شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع درهجعفر رهنما راد، رحمان اکبري جمالزاده ، فریدون خسروي و رضا درخشانی
7مدل هاي منطق فازی و سنجش از دور جهت پهنه بندي خطر زمین لغزش در حوضه ي آبخیز لاجیمعلی اکبر متکان ، مهندس جلال سمیعا ، سید حسین پورعلی و مهندس مهرداد صفایی
8مطالعه ي سنگ شناسی پوش سنگ مخزن آسماري با استفاده از روش هاي چاه پیمایی (GR)و پتروگرافی، میدان نفتی کوپالبهمن سلیمانی ، یعقوب محمدی