لیست مقالات >> جلد 6،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1كاربرد پودرهاي كربنات كلسيم ضايعاتي براي ساخت لاستيكمحمدحسن آزادی ، مهرداد كريمي و محمدامين آزادی
2برّرسي برخي از وقايع تكتونيكي حاكم بر جنوب شرقي درياي خزر و بلوک خزر جنوبيقدرت اله فرهودي و محمد محبی
3اكتشافات سيستماتيک ژئوشيمي رسوبات آبراهه ای منطقهي شورچاه (جنوب شرق زاهدان)محمدگل كهرازه، محمدرضا جعفري و عبدالرحيم باقری فر
4ساخت كاشي كف با استفاده از ضايعات شيشه هاي سيليكاتيفاطمه ميرجليلي ، شهرزاد محسني ، سيد حسين بديعي ، اسماعيل صلاحي و ايمان مباشرپور
5مكان يابي محل دفن زباله هاي شهري در شهر گلپايگان با استفاده از سيستم GIS مرضيه نيكنامي و ناصر حافظي مقدس
6خصوصيات شيمي خاک ، در ايجاد و پيشرفت فرسايش گالي در منطقه ی دشتياری - چابهار جعفر رهنما راد ، فريدون خسروی و شكوفه ريگي نژاد
7برّرسي رخساره ها، توالي ها و ميكروفاسيس محيط های رسوب گذاری سازند شمشک (شمال غرب شاهرود) منطقه ی طزرهپرستو صفائي عمرآبادي ، رحيم مهاری و عبدالرضا جعفريان
8رابطه ی جابجايي و طول گسل به روش مقياس بندی توان - قانون در بخش مركزي تاقديس سبزپوشانكورس يزدجردي ، سيدكامل حسيني ، قدرت اله فرهودي و عبدالحسين جاهدی