لیست مقالات >> جلد 6،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بايوزوناسيون رسوبات كامپانين- مايستريشتين درحوضه ی كپه داغ بر اساس فرامينيفرهای پلانكتوني (برش مزدوران)ليدا بخشنده ، حامد ياراحمدزهي و سيدعلي آقانباتي
2گزارش گونه ی Bozorgniella qumiensis از سازند آسماری در برش علمدار، شمال شرق بهبهانجهانبخش دانشيان و مهدی حسين زاده
3ميكروفاسيس ها و دياژنز سازند آسماری در ميدان نفتي لاليعلي عين اللهي و ميررضا موسوي
4معرّفي هيپاريون های سه انگشتي در شمال غرب ايراناميرحسين كوكبي نژاد و ويدا خاكي
5بايواستراتوگرافي سازند گورپي در برش سپيدان (شمال باختری شيراز) بر اساس نانوفسيل های آهكيالهام مهرباني و سعيده سنماری
6ريززيست چينه نگاری و محيط رسوبي سازند سورمه در كوه گدونمهناز پروانه نژاد شيرازي ، محمد بهرامي، سيد بهمن موسوي و علي حبيب نژاد
7تطابق چينه شناختي زيستي نانوپلانكتون های آهكي و فرامينيفرهای پلانكتون سازند گورپي در غرب شيرازسعيده سنماری ، فاطمه هادوی و خسرو خسروتهراني
8تاريخچه ی مطالعاتي(پستانداران، زوج سمان)از طبقات استخواندار مراغه، شمال غربي ايرانصدف يعقوبي و زين العابدين پورابريشمي