لیست مقالات >> جلد 6،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1نانوستراتيگرافي و پالئواكولوژي سازند سورگاه در ميدان گازي تنگ بيجار (چاه شمارهي 10 ) و تطابق آن با برش نمونهفرشته فرهاد ، انوشيروان كني و فريدون صالحي
2ارزيابي سيستم نگهدارنده توده سنگ هاي افيوليت ملانژ در تونل آزادحسن شجاعي ، علي اروميه ای و هادي شريفي
3مطالعه ي مقدماتی سيالات درگير در كانسار روی و سرب عمارت با سنگ ميزبان كربناتيفرهاد احياء ، محمد لطفي و ايرج رسا
4مطالعه ی هيدروژئوشيمي برخي عناصر سمي در پساب كارخانه ی زغالشوئي زرند و روشهاي پاكسازي آنمحمد علي حمزه و اميررضا زريسفي
5انتخاب روش مناسب براي استخراج سنگ های ساختماني با استفاده از روش شباهت به گزينه ي ايده آل(TOPSIS)احمد آريافر ، رضا ميكائيل و محمد عطائي
6اندركنش آهک و كلريدسديم در خاك های ريزدانه با شاخص خميری اندکمحمد هادی داودی و احسان كبير
7محيط زمين شناسي و سنگ شناسي محل رويش گياه دارويي پونه سای كرك ستاره ای در سنگ های آذرين شيركوه يزدعزت اسلامي زاده و شهرام ساماني راد
8ساختار گل مانند معكوس در منطقه رامشه (شمال شرق كوهزاد زاگرس)عليرضا نديمي ، سميرا احمدي ، فروغ السادات ظهوری و مرضيه گلباغ