لیست مقالات >> جلد 7،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مطالعه دگرساني و بررسي ارتباط ژنتيكي ميان طلا و ساير عناصر در سنگ هاي آتشفشاني منطقه خوني، شمال شرق انارکنسيم حيدريان دهكردي و ايرج رساء
2استفاده از روش هاي زمين آماري در تخمين و درون يابي تخلخل و تراوايي مخازن نفتيحسين ذكرياپور رودپشتي ، محمد موسوي روحبخش ، علي اميري و محمد سعيد حسين زاد
3ارزيابي بلوغ و تاريخچه ي حرارتي رسوبات حاوي مواد آلي گروه شمشك البرز شمالي، بر اساس حرارت سنجي سيالات درگيرهاشم شالي كار ، مهناز رضائيان ، علي اميري ، فريبا پاديار ، زيبا زماني و عباس بحرودي
4ارائه ی راهکارهاي مديريتي منابع آب زيرزميني دشت هاي استان كرمانعليرضا شاهي دشت و احمد عباس نژاد
5مقايسه تغييرات شيميايي آب در منابع آب مورد مطالعه حوضه مهارلو، استان فارسرقيه عزيزي حقيقت ، مهرداد رهنمايي و محمد منشوری
6محاسبه سرعت امواج تراکمي و برشي در رسوبات سطحي نواحي شمالي خليج فارسافشين محسني آراسته و راحله جليليان
7اولويت بندي بهره برداري از مناطق مستعد زهكشي گاز متان در حوضه زغالي البرز شرقي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيحسن محمدي ، حميد آقاجاني و مهدي نجفي
8بررسي شاخص هاي ريخت زمين ساختي بر روي رودخانه ماسرم و تاقديس پهنكورس يزدجردي ، قدرت ا… فرهودي ، شهرام كارگر و مرضيه ممتحن