لیست مقالات >> جلد 8،شماره 4
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بررسي تأثير مشخصات فيزيكي و شيميايي نهشته هاي تراورتن بر پارامترهاي استخراج در معادن طرقمجيد اعلايي ، راحب باقر پور و مهدي يزدی
2سنتز كاني زئوليتي مرلينوئيت از كاني كلينوپتيلوليت طبيعي در حضور محلول هاي قليايي (مطالعه موردي: زون زئوليتي دماوند)مجيد پورمقدم
3تخمين خصوصيات مهندسي سنگ مارن با استفاده از آزمايش پانچمهدي حسيني ، بهنام علي پنهاني و سعيده سنماري
4طراحي نگهداري اوليه تونل انتقال آب گلاب با تأكيد بر خطرات زمين شناسيمحمدجواد رحيم دل و راحب باقرپور
5تفسير داده هاي نفوذپذيري و خورند سيمان در عمليات تزريق تحكيمي سد مخزني چراغ ويس كردستان بر اساس زمين شناسي زير ساختگاه سدجمال زادهش ، فواد رستگار ، حسين ميرزائي نصيرآباد و حاصل اميني خوشالان
6پيش بيني تراز آب زيرزميني با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: دشت شبستر)زينب مختاري ، اميرحسين ناظمي و عطااله نديری
7تأثيرات ساخت و سازهاي ساحلي و فعاليتهاي انساني بر رسوبات ساحلي ميانكالهسارا نخجيری ، احمد معتمد ، همايون خوشروان و محمدرضا اسپهبد