.: اخبار

قابل توجه محققين و پژوهشگران محترم

براساس تصميم هيأت تحريريه فصلنامه زمين‌شناسی كاربردی و موافقت مديركل دفتر سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری نام فصلنامه زمين‌شناسی كاربردی از شماره پاييز 1392 به «نشريه زمين‌شناسی ژئوتكنيك» تغيير يافت.

براساس تصميم هيأت تحريريه فصلنامه زمين‌شناسی كاربردی و موافقت مديركل دفتر سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری نام فصلنامه زمين‌شناسی كاربردی از شماره پاييز 1392 به «نشريه زمين‌شناسی ژئوتكنيك» تغيير يافت.


بازگشت1393/05/05امتیازدهی شده1 مرتبه