.: اخبار

خیلی مهم

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که وب سایت مجله به آدرس زیر تغییر کرد.

http://geotech.iauzah.ac.ir

به اطلاع پژوهشگران  محترم می رساند که وب سایت مجله به آدرس زیر تغییر کرد.

http://geotech.iauzah.ac.ir


بازگشت1399/11/07امتیازدهی شده0 مرتبه