.: اهداف نشريه

نشريه زمين‌شناسی ژئوتكنيك نشريه‌­ای علمی‌‌‌- پژوهشی است که به منظور ارتقاء سطح دانش علمی پژوهشگران و ارائه دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی محققين ايرانی و مبادلات علمی بين آن ها در زمينه‌های مختلف زمين­شناسی ژئوتكنيك انتشار می‌يابد. اين نشريه در هر سال با چهار شماره و به­طور فصلی منتشر می­شود. ارسال مقاله به اين نشريه به اين معنی است که آن مقاله قبلاً در نشريه ديگری به چاپ نرسيده و در حال بررسی توسط نشريه ديگری نيست.