.: هيأت تحريريه

هيأت تحریریه:

دكتر علي اروميه‌اي، دانشيار گروه زمين‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران

دكتر محسن پوركرماني، استاد گروه زمين‌‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دكتر فريدون خسروي، استاديار گروه زمين‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

دكتر جعفر رهنماراد، دانشیار گروه زمين‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

دكتر كاظم شعباني گورجي، استاديار گروه زمين‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

دكتر محمد غفوري، استاد گروه زمين‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمدحسين قبادي، استاد گروه زمين‌شناسي دانشگاه بوعلي‌سينا همدان

دكتر غلامرضا لشكري‌پور، استاد گروه زمين‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد